fotografie
klik op de thumbnail om de afbeelding groter te zien
logo
Through Color
11-12 Januari Kunstbeurs en Verkooptentoonstelling
Eusebiuskerk Arnhem
download flyer

Beste bezoeker,

Om mijn werk te zien, bekijk deze website met een desktopcomputer, laptop of tablet. U ziet dan een collectie werken die allemaal een verschillend onderwerp hebben.

Enkele onderwerpen die mij fascineren: Communicatie van kleuren en vormen; Beweging; Kleur als kleur; De kleurkwaliteit in het licht van onderliggende verhoudingen. Het doel in algemene zin is het schilderkundig stellen van vragen die voortkomen uit een beleving van verhoudingen en kleurinhouden.

De website helpt u in het volgen van door mij gemaakte keuzes. Bijvoorbeeld het kiezen voor een inhoud louter bestaand uit kleurvormen. Dat betekent in mijn ontwikkeling kiezen voor de kleur als kleur, als inhoud. Door de site te bekijken kunt u zelf een mening hierover vormen.
Behalve schilderijen en werken op papier maak ik ook foto’s. Soms gebruik ik die als ‘hang-up’ voor schilderijen en soms blijven het zelfstandige beelden. De twee disciplines werken positief .in op elkaar. De ‘stroom ’blijft op gang. Daarom zullen sommige foto’s schilderachtig en andere schilderijen juist fotografisch genoemd worden. Waargenomen als door een lens!

Heeft u vragen of opmerkingen maakt u dan gebruik van de e-mail_link onderaan.

Natuurlijk kunt u het werk ook in mijn atelier komen bekijken. U bent van harte welkom.

 


engelsDear visitor

To view my work, view this website with a desktop computer, laptop or tablet. You see then a collection of works that all have a different subject.

Some topics that fascinate me: Communication of colors and shapes; Movement; Color as color; The color quality in light of underlying relationships. The goal in general is to paint questions that arise from an experience of proportions and color content.

The website helps you to follow the choices I made. For example, choosing a content consisting solely of color forms. In my development, that means choosing color as color, as content. By viewing the site you can form an opinion yourself.
In addition to paintings and works on paper, I also take photos. Sometimes I use it as a 'hang-up' for paintings and sometimes they remain independent images. The two disciplines work positively on each other. The "flow" continues. That is why some photos will be called picturesque and others will be photographic. Observed as through a lens!

If you have any questions or comments, please use the e-mail_link below.

Of course you can also come and see the work in my studio. You are welcome.

Peter van Damme